Kiều Oanh Ngô Thị đã thay đổi ảnh đại diện của cô ấy
2 năm

image