Payouts

ENGLISH


Getting Paid


To set up automatic payments and receive your first revenue, add the payment method(s) and select which one will be active. Please, notice that this should be done until the last day of the current month. If you don’t add a payment method by the last day of the current month, you will delay your payment for another 30 days.


For example: If you started working on May 25, add your payment details before the end of May in order to get paid by the end of June. If you add your details in June, you will receive all your May earnings + June earnings by the end July.


Payment Schedule
All payments are issued once a month according to the NET 30 payment terms. This mean that your last month earnings will be paid by the end of the current month, approximately on the 30-th day of the month. Please, allow 1-3 business days for the payments to arrive. If the pay date occurs on a weekend, then the payment will be processed on the next business day. You will receive an email notification once the payment is sent.


For example: July revenue will be transferred on August 30 but if August 30 is Saturday or Sunday, the payment will be delayed till Monday.


Changing and editing the active payment method
You are able to switch/edit your payment method while the payout status is “pending”. After the payout status was changed to “approved”, you cannot change the payment method. Payout requests are reviewed before every 15th day of the month, be sure to apply any changes during the first half of the month.


For successful withdrawals, users must verify their account and upgrade our (hot) . The upgrade to evaluate the user is true and the main Paypal account owner


If you couldn’t find an answer for your question here, visit https://vizi.vn/contact-us and try searching for an answer or create a ticket explaining your problem/bug if there is any.


TIẾNG VIỆTNhận được thanh toán


Để thiết lập thanh toán tự động và nhận doanh thu đầu tiên của bạn, hãy thêm (các) phương thức thanh toán và chọn phương thức sẽ hoạt động. Xin lưu ý rằng việc này nên được thực hiện cho đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại. Nếu bạn không thêm phương thức thanh toán trước ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn sẽ trì hoãn thanh toán của mình thêm 30 ngày nữa.


Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu làm việc vào ngày 25 tháng 5, hãy thêm chi tiết thanh toán của bạn trước cuối tháng 5 để được thanh toán vào cuối tháng 6. Nếu bạn thêm chi tiết vào tháng 6, bạn sẽ nhận được tất cả thu nhập tháng 5 của mình + Thu nhập tháng 6 vào cuối tháng 7.


Lịch trình thanh toán
Tất cả các khoản thanh toán được phát hành mỗi tháng một lần theo điều khoản thanh toán NET 30. Điều này có nghĩa là thu nhập tháng trước của bạn sẽ được thanh toán vào cuối tháng hiện tại, khoảng vào ngày 30 của tháng. Vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để thanh toán đến. Nếu ngày thanh toán xảy ra vào cuối tuần, thì thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi thanh toán được gửi.


Ví dụ: Doanh thu tháng 7 sẽ được chuyển vào ngày 30 tháng 8 nhưng nếu ngày 30 tháng 8 là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, khoản thanh toán sẽ bị trì hoãn cho đến thứ Hai.


Thay đổi và chỉnh sửa phương thức thanh toán hiện hoạt
Bạn có thể chuyển đổi / chỉnh sửa phương thức thanh toán của mình trong khi trạng thái thanh toán là "đang chờ xử lý". Sau khi trạng thái thanh toán được thay đổi thành “được chấp thuận”, bạn không thể thay đổi phương thức thanh toán. Yêu cầu thanh toán được xem xét trước mỗi 15 ngày trong tháng, hãy chắc chắn áp dụng bất kỳ thay đổi nào trong nửa đầu tháng.


Để việc thanh toán được thành công người dùng phải xác minh tài khoản của mình và nâng cấp các gọi pro ( Hot ) của chúng tôi . Việc nâng cấp nhằm đánh giá người dùng là thật và tài khoản Paypal chính chủ


Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình tại đây, hãy liên hệ : https://vizi.vn/contact-us và thử tìm kiếm câu trả lời hoặc tạo một vé giải thích vấn đề / lỗi của bạn nếu có.