Điều khoản sử dụng


ENGLISH

These are terms and conditions applicable to this site. Access to and use of this website constitutes your agreement to these terms.
Thank you for using. Please read the Terms carefully, and contact us if you have any questions. By accessing or using our website, you agree to be bound by our Terms and Conditions of Use as well as our Privacy Policy. If you do not agree to these terms, please do not use this site. Limits for using the Website and the materials on the website
- All rights relating to all material and information displayed and / or made available for this Website (such as materials provided for download) are managed, owned or The license is used by us or the owner corresponding to the corresponding license. The use of the materials and information must be in accordance with the corresponding license applied to them.
- Some materials or information that have their own terms and conditions are not open documentation, in which case you are required to accept these terms and conditions. Access to these documents and information.
Prohibited acts Visitors to this website are not permitted to engage in any of the following activities:
- Infringement of legal rights (including but not limited to the privacy and common rights of others).
- Causing harm or disadvantage to others.
- disturbing public order.
- Behavior related to crime.
Upload or distribute private information of other organizations or individuals without their consent.
- Use of this Website for commercial purposes without our permission, such as: Post content to make money from another site, link to make money online, images and products earn money from other websites without vizi.vn ... will be locked account and no payment
- Speaking badly, humiliating, defaming others.
Upload files containing viruses or corrupted files that could damage the operation of another computer.
- Activities that may affect the normal operation of the website. - Activities that we consider inappropriate.
- Activities that are illegal or prohibited by applicable law.
- Each member only uses 1 account if there are 2 accounts that are considered to be in violation of our policies. Members with multiple accounts will not be paid the profits earned on VIZI.VN

Links to other websites

Third party websites (other than those managed by us) linked to or from this website ("Other Sites") are operated and maintained completely independently by such third parties. and not in our control and / or supervision. Access to other websites must be subject to the terms and conditions set forth by the site's management.
- We are not responsible for loss or damage caused by access to and use of external websites, and you are at all risk when accessing those websites.
- Nothing in this Website constitutes a guarantee of our content on other websites and products and / or services appearing and / or offered on other websites.
- No spam or self-posted software for profit purposes will be locked account and no payment
- Register multiple virtual accounts, According to the private domain for the purpose of illegal profits
Disclaimer of Warranties
EXCEPT FOR THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, WE WILL: BE LIABLE FOR ANY PURPOSE, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THE RIGHT OF THE PARTY. THIRD PARTY AND / OR THE SAFETY OF THIS WEBSITE, AND THE RELEVANT REPRESENTATIONS.
- SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR LOSS ARISING FROM ACCESSING OR USING THE WEBSITE OR THE USE OF THE WEBSITE.
WE MAY ALTER AND / OR CHANGE THIS CONTENT OF THIS SITE, OR DELAY OR PROVIDE SERVICES THROUGH THIS SITE AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE. WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM CHANGES OR REPLACEMENT OF THE WEBSITE CONTENT.
Applicable law and dispute resolution agency
- These Terms and Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam, unless otherwise provided. All disputes arising out of this website and these Terms and Conditions of Use shall be settled in the courts of Vietnam.
- If a portion of the Terms and Conditions is considered invalid, invalid, or inapplicable for any reason, that portion is treated as a separate part and shall not affect the effect of the rest.
- In the event of a conflict between the English and Vietnamese versions of this Terms and Conditions, the Vietnamese version shall prevail.
Change terms and conditions of use
Terms and conditions of use may change from time to time. We reserve the right to change or modify any of the terms and conditions and other provisions at any time and at our sole discretion. We will post on the website when there is a change. Continuing to use this site after posting changes means that you have accepted such changes.

TIẾNG VIỆT

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho website này. Truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.
Cảm ơn bạn đã sử dụng. Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không đồng ý với các quy định này, bạn vui lòng ngưng sử dụng website.
Giới hạn cho việc sử dụng Website và các tài liệu trên website
- Tất cả các quyền liên quan đến tất cả tài liệu và thông tin được hiển thị và/ hoặc được tạo ra sẵn cho Website này (ví dụ như những tài liệu được cung cấp để tải về) được quản lý, sở hữu hoặc được cho phép sử dụng bởi chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng với giấy phép tương ứng. Việc sử dụng các tài liệu và thông tin phải được tuân thủ theo giấy phép tương ứng được áp dụng cho chúng.
- Một số tài liệu hoặc thông tin có những điều khoản và điều kiện áp dụng riêng cho chúng không phải là giấy phép tư liệu mở, trong trường hợp như vậy, bạn được yêu cầu phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó khi truy cập vào các tài liệu và thông tin này.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Người truy cập website này không được thực hiện những hành vi dưới đây khi sử dụng website:
- Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác.
- Gây ra sự thiệt hại hoặc bất lợi cho người khác.
- Làm xáo trộn trật tự công cộng.
- Hành vi liên quan đến tội phạm.
- Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.
- Sử dụng Website này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi như : Đăng nội dung giới thiệu kiếm tiền từ một trang web khác,link kiếm tiền online,hình ảnh và sản phẩm kiếm tiền từ website khác mà không phải vizi.vn...sẻ bị khóa tài khoản và không có khoản thanh toán nào
- Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.
- Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.
- Những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
- Những hoạt động mà chúng tôi cho là không thích hợp.
- Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.
- Không spam tin hoặc các phần mềm tự đăng tin nhằm mục đích thu lợi nhuận sẻ bị khóa tài khoản và không có khoản thanh toán nào
- Đăng ký nhiều tài khoản ảo theo các tên miền riêng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bất hợp pháp
- Mỗi thành viên chỉ sử dụng 1 tài khoản nếu có từ 2 tài khoản được cho là vi phạm chính sách của chúng tôi .Những thành viên có nhiều tài khoản sẽ không được thanh toán các khoản lợi nhuận kiếm được trên VIZI.VN

Các đường liên kết đến các website khác

- Các website của các bên thứ ba (không phải các trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này ("Các website khác") được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi các bên thứ ba đó và không nằm trong quyền điều khiển và/hoặc giám sát của chúng tôi. Việc truy cập các website khác phải được tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện quy định bởi ban điều hành của website đó.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website bên ngoài, và bạn phải chịu mọi rủi ro khi truy cập các website đó.
- Không có nội dung nào trong Website này thể hiện như một sự đảm bảo của chúng tôi về nội dung của các website khác và các sản phẩm và/ hoặc các dịch vụ xuất hiện và/ hoặc được cung cấp tại các website khác.

Từ chối bảo đảm

NGOẠI TRỪ PHẠM VI BỊ CẤM THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI SẼ:
- KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY BẢO ĐẢM, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM SỰ BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, MỨC ĐỘ TIN CẬY, HOÀN THIỆN, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ 3 VÀ/HOẶC TÍNH AN TOÀN CỦA NỘI DỤNG WEBSITE NÀY, VÀ NHỮNG TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO CÓ LIÊN QUAN.
- KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HAY VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE.
- CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ/HOẶC THAY THẾ NỘI DUNG CỦA WEBSITE NÀY, HOẶC TẠM HOÃN HOẶC NGƯNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ QUA WEBSITE NÀY VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO SỰ THAY ĐỔI HOẶC THAY THẾ NỘI DUNG CỦA WEBSITE.

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

- Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Việt Nam trừ khi có điều khoản khác được cung cấp thêm. Tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến website này và các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng này sẽ được giải quyết tại các tòa án ở Việt Nam.
- Nếu một phần nào đó của các Điều Khoản và Điều Kiện bị xem là không có giá trị, vô hiệu, hoặc không áp dụng được vì lý do nào đó, phần đó được xem như là phần riêng biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại.
- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt của bản Điều Khoản và Điều Kiện này, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.


Thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng
Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.