Verification

ENGLISH

How do I request a blue verification badge?

The blue verification icon lets people know that a page or a personal page is in the public interest.

We apply a blue verification badge to trademarks, media organizations, and eligible public figures. The eligibility for the blue verification logo is based on a variety of factors, such as account completeness, policy compliance, and general interest.

If your account does not have a blue verification badge, there are other ways to let people know that you are a real person. For example, you can link a Personal Page or Page on from your official website, Instagram personal page, or your Twitter account.

To request a blue verification icon, your Page or Personal Page is subject to the Terms of Service and has the following components:

Cover image
Avatar
The name follows the principle of
Content posted to the account
"Tracking" enabled (personal page only)

We ask for a copy of your official government-issued ID (for example, passport, driver's license, ID card) to confirm your request. We encourage you to include additional information to help us better review your request. Please provide a few explanations why your account should receive a blue checkout icon and a suitable URL to help clear up the overall benefits of your account.
You will receive a notification when we review your request. Please do not submit multiple requests for your account. For a declined request, you can submit a new request after 30 days.

Never work with individuals or businesses to ensure you get a blue checkout symbol in exchange for money. We do not sell the blue verification icon, and any account associated with the sale of the blue verification icon will be deleted. We also have the right to remove the blue verification icon from the account at our sole discretion.TIẾNG VIỆT

Làm cách nào để yêu cầu biểu tượng xác minh màu lam?

Biểu tượng xác minh màu lam cho mọi người biết rằng Trang hoặc trang cá nhân vì lợi ích chung là thật.

Chúng tôi áp dụng biểu tượng xác minh màu lam cho các thương hiệu, tổ chức truyền thông và các nhân vật của công chúng đủ điều kiện. Điều kiện để nhận biểu tượng xác minh màu lam dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính đầy đủ của tài khoản, việc tuân thủ chính sách và lợi ích chung.

Nếu tài khoản của bạn không có biểu tượng xác minh màu lam, có những cách khác giúp cho mọi người biết rằng bạn là người thật. Ví dụ: bạn có thể liên kết Trang hoặc trang cá nhân trên từ trang web chính thức, trang cá nhân trên Instagram hoặc tài khoản Twitter của mình.

Để yêu cầu biểu tượng xác minh màu lam, Trang hoặc trang cá nhân của bạn phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ và có các thành phần sau:

Ảnh bìa
Ảnh đại diện
Tên tuân theo nguyên tắc của Chúng tôi
Nội dung được đăng lên tài khoản
Đã bật “Theo dõi” (chỉ trang cá nhân)

Chúng tôi yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân chính thức do chính phủ cấp (ví dụ: hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân) để xác nhận yêu cầu của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên bao gồm thông tin bổ sung để giúp chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn tốt hơn. Vui lòng trình bày một vài câu giải thích lý do tài khoản nên nhận được biểu tượng xác minh màu lam và URL phù hợp giúp làm sáng tỏ lợi ích chung của tài khoản.
Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi chúng tôi xem xét yêu cầu. Vui lòng không gửi nhiều yêu cầu cho tài khoản của bạn. Đối với yêu cầu bị từ chối, bạn có thể gửi yêu cầu mới sau 30 ngày.

Đừng bao giờ hợp tác với các cá nhân hoặc doanh nghiệp đảm bảo bạn sẽ nhận được biểu tượng xác minh màu lam để đổi lấy tiền. Chúng tôi không bán biểu tượng xác minh màu lam và bất kỳ tài khoản nào có liên quan đến việc bán biểu tượng xác minh màu lam sẽ bị xóa biểu tượng. Chúng tôi cũng có quyền xóa biểu tượng xác minh màu lam khỏi tài khoản tùy theo quyết định của mình.