Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question Tags”
Khi chúng ta muốn hỏi một thông tin nào đó, thông thường hay sử dụng câu hỏi chuẩn. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ muốn xác nhận lại thông tin hay tìm một cách để tiếp tục câu chuyện, câu hỏi đuôi Question tags sẽ được sử dụng.
1. Khẳng định/ Phủ định:
Nếu như câu nói ở thể khẳng định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể phủ định. Và tương tự, ngược lại, nếu như câu nói ở thể phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định.
He’s a doctor, isn’t he?
You work in a bank, don’t you?

Xem thêm: http://bit.ly/2PjMcOD

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question... - Tiếng Anh Xung Quanh Bạn | Facebook
Favicon 
bit.ly

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question... - Tiếng Anh Xung Quanh Bạn | Facebook

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question Tags” Khi chúng ta muốn hỏi một thông tin nào đó, thông thường hay sử dǮ