Nếu vizi nâng 1000_--->10000 điểm sẽ được 1$ thì vizi nên + điểm cho những bài viết được nhiều lai và còm men.