PHP – MySQL Database Connection

PHP – MySQL Database Connection

PHP cung cấp hàm mysql_connect để mở một kết nối database. Hàm này có 5 đối số và trả về một ID liên..

INNER JOIN trong MySQL

INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau. Ở bài tích đề cát ..

Sử dụng Regular expression trong MYSQL

Sử dụng Regular expression trong MYSQL

Trong loạt các bài viết trước mình đã viết về Regular Expression . Trong bài viết này mình sẽ nói về..

PHP & MySQL

PHP & MySQL

PHP sẽ làm việc với tất cả phần mềm cơ sở dữ liệu, bao gồm Oracle và Sybase. Nhưng phổ biến là một d..

Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQL để xác định dữ liệu trong m..

Câu lệnh DELETE trong MySQL

Câu lệnh DELETE trong MySQL

Để xóa dữ liệu từ một bảng, bạn sử dụng câu lệnh MySQL DELETE. MySQL DELETE cho phép bạn loại bỏ nhữ..

Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả du..

Câu lệnh UPDATE trong MySQL

Câu lệnh UPDATE trong MySQL

Chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE để cập nhật dữ liệu hiện có trong một bảng. Chúng ta có thể sử dụng..