Tài trợ dự án trọn gói

$0 Tăng lên của $10000000

Tài trợ dự án trọn gói

TPBank tài trợ các dự án thuộc ngành, lĩnh vực sau: <br> <br>Dự án/ gói thầu mua sắm may móc, trang thiết bị <br>Dự án/ gói thầu xây dựng <br>Các dự án/gói thầu khác trừ các lĩnh vực sau: dự án/gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo hiểm hoặc các hàng hóa thuộc tài sản vô hình mà TPBank không đánh giá được năng lực thực hiện của khách hàng và không kiểm soát quá trình chuyển giao tài sản cho người mua /chủ đầu tư hoặc gói thầu/dự án mua sắm máy móc , trang thiết bị nhỏ lẻ, không đồng bộ.

0 Tổng số tiền quyên góp
Không tìm thấy khoản đóng góp nào gần đây

$0 Tăng lên của $10000000