Có nên đầu tư cổ phiếu FTS năm 2023?
Cổ phiếu FTS được phát hành từ công ty chứng khoán FPT, thành lập ngày 13/07/2007 và được niêm yết trên sàn HSX ngày 13/01/2017. Với thời kỳ lập đỉnh của cổ phiếu 74.600 đ / cổ phiếu. Chúng ta có thể kỳ vọng vào FTS một lần nữa?
Xem chi tiết: https://urlvn.net/27hvsg
#jenternet #cophieufts #fts #fpt #stock #fpts

Cổ phiếu FTS: Có nên đầu tư cổ phiếu FPTS trong năm 2023?
Favicon 
urlvn.net

Cổ phiếu FTS: Có nên đầu tư cổ phiếu FPTS trong năm 2023?

Cổ phiếu FTS phát hành từ công ty chứng khoán FPT, thành lập ngày 13/07/2007, và chính thức niêm yết trên sàn HSX ngày 13/01/2017