Vizi Plus Cover Image
Thể loại
Khác

Các Bạn đăng tin Spam sẽ bị khóa tài khoản . Đây là một trong các điều khoản của VIZI.VN nhằm giảm các nội dung spam và đảm bảo các nội dung có chất lượng đến người dùng

Lễ cầu an mùa Vu Lan trên đỉnh Fansipan

Chúng tôi đang nâng cấp hệ thống để phục vụ các bạn tốt hơn .Việc thực hiện nâng cấp sẽ tùy theo tiến độ và chậm nhất là 2 giờ .Các Bạn sẽ không thể truy cập vào website trong thời gian bảo chúng tôi thực hiện nâng cấp
We are upgrading the system to better serve you. Implementation of the upgrade will depend on the progress and no later than 2 hours .You will not be able to access the website during the time that tells us to perform the upgrade

Sorry about this inconvenience