Cách nâng cấp từ CentOS 7 lên CentOS 8 bằng Trình quản lý gói DNF

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách nâng cấp từ CentOS 7 lên CentOS 8 bằng trình quản lý gói dnf. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên thực hiện các loại nhiệm vụ này trong việc dàn dựng trước khi đi vào sản xuất.

Điều kiện tiên quyết
Bạn sẽ cần một máy chủ CentOS 7 với quyền root.

Installing EPEL Repository

yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpmyum -y install rpmconf yum-utilsrpmconf -apackage-cleanup --leavespackage-cleanup --orphans

Installing DNF Package Manager

yum -y install dnfdnf -y remove yum yum-metadata-parserrm -Rf /etc/yumdnf -y upgradednf -y upgrade http://mirror.bytemark.co.uk/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/centos-release-8.0-0.1905.0.9.el8.x86_64.rpmdnf -y upgrade https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpmdnf clean allrpm -e `rpm -q kernel`rpm -e --nodeps sysvinit-tools

Upgrading to CentOS 8

dnf -y --releasever=8 --allowerasing --setopt=deltarpm=false distro-syncrpmconf -arpm -e kernel-corednf -y install kernel-core

Verify that grub is updated and in the right location:

ROOTDEV=`ls /dev/*da|head -1`;echo "Detected root as $ROOTDEV..."grub2-install $ROOTDEV

Installing Minimal Package:

dnf -y groupupdate "Core" "Minimal Install"

Verify CentOS version:

cat /etc/centos-release

reboot
 
Tóm lại
Bạn đã nâng cấp thành công từ CentOS 7 lên CentOS 8 bằng trình quản lý gói dnf và giờ bạn đã có bản phát hành mới nhất của CentOS 8.

Thủ Thuật Hay

155 Blog Bài đăng

Bình luận