má nó cho mk sống không ?
10.000 điểm , là 10.000 điểm đó