Giới thiệu về con người và đất nước Lào | #loa #lao #nuoc lao

Giới thiệu về con người và đất nước Lào

Giới thiệu về con người và đất nước Lào

Nền văn hóa Lào chịu ảnh hưởng nặng của Phật giáo Thượng tọa bộ. Sự ảnh hưởng này được phản ánh trong ngôn ngữ và nghệ thuật, văn học và nghệ thuật biểu diễn của Lào.