Maketing đã tạo
2 năm

Hướng dẫn PPC: Cách đấu giá quảng cáo hoạt động mới nhất | #cpc #giathau #ctr #ppc

Hướng dẫn PPC: Cách đấu giá quảng cáo hoạt động mới nhất

Hướng dẫn PPC: Cách đấu giá quảng cáo hoạt động mới nhất

Trong phần tiếp theo của hướng dẫn PPC, chúng ta sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động của đấu giá quảng cáo. Công cụ tìm kiếm không hiển thị quảng cáo cho mọi truy vấn, nhưng khi các công cụ xác định truy vấn có mục đích thư