ST Sơn Thạch, Ninh Dương Lan Ngọc – Phiếu Bé Ngoan