Schannel - Lý do nào mà LinkedIn khiến Microsoft phải -móc túi- tới 26 tỷ USD để mua lại-