wed Đào U$D min rut 0.5$ Về Ví Payeer Không Phải Treo ai quan tam . ib