Công nhận ông nào làm được mã nguồn này cũng kinh dị đấy )