Nếu bạn muốn từ bỏ hãy nhìn lại lý do mà bạn bắt đầu

image