răm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.