Đời mà.......Thằng hai bình sữa thằng không bình nào...