Xin giới thiệu với cả nhà một site mới đang trong giai đoạn chạy Beta của Việt Nam chúng ta, nó cho chúng ta vừa chơi vừa đc kiếm $. Đó là TEZME
Link đky: https://tezme.vn/home/register..../0a709db9848728404ca