Có ai ở đây mà mục đích tiền không phải vấn đề quan trọng nhất ko a?