Thư Đỗ  đã thay đổi bìa hồ sơ của cô ấy
6 năm

image