Đen quá, nay ra đường ăn ngay 2 quả đinh vào lốp. Lại phải mất tiền đi thay xăm

image