Hướng dẫn Cap nhat he thong Centos 7

Được tạo bởi Tuấn Nguyễn · 0 Trả lời
Avatar

Tuấn Nguyễn


52 năm trước

Đã đăng: 1 năm
Cập nhật hệ thống Centos 7

[1] Sau khi cài đặt xong hệ điều hành CentOS 7, bạn nên cập nhật các update mới nhất để đảm bảo an toàn và bảo mật. (lưu ý các Server cài OS phải cài đặt driver RAID riêng - OS ko tự nhận - thì hết sức lưu ý khi cập nhật OS này, vì sẽ rất dễ lỗi Kernel Panic do driver Raid cũ không load được )

[root@dlp ~]# yum -y update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.iij.ad.jp
* extras: ftp.iij.ad.jp
* updates: ftp.iij.ad.jp
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7 will be updated
---> Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 will be an update
...
...
...
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===========================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
===========================================================================================================
Installing:
kernel x86_64 3.10.0-123.4.2.el7 updates 29 M
Updating:
NetworkManager x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 updates 1.4 M
NetworkManager-glib x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 updates 369 k
NetworkManager-tui x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 updates 190 k
gnutls x86_64 3.1.18-9.el7_0 updates 609 k
json-c x86_64 0.11-4.el7_0 updates 31 k
kernel-tools x86_64 3.10.0-123.4.2.el7 updates 669 k
kernel-tools-libs x86_64 3.10.0-123.4.2.el7 updates 609 k
kexec-tools x86_64 2.0.4-32.el7.centos.1 updates 320 k
libtasn1 x86_64 3.3-5.el7_0 updates 316 k
mariadb-libs x86_64 1:5.5.37-1.el7_0 updates 752 k
microcode_ctl x86_64 2:2.1-7.1.el7_0.1 updates 488 k
openssl x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3 updates 705 k
openssl-libs x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3 updates 939 k
selinux-policy noarch 3.12.1-153.el7_0.10 updates 340 k
selinux-policy-targeted noarch 3.12.1-153.el7_0.10 updates 3.8 M
tuned noarch 2.3.0-11.el7_0.3 updates 145 k
tzdata noarch 2014e-1.el7_0 updates 433 k

Transaction Summary
===========================================================================================================
Install 1 Package
Upgrade 17 Packages

Total download size: 41 M
...
...
...
Verifying : kernel-tools-libs-3.10.0-123.el7.x86_64 34/35
Verifying : 1:NetworkManager-tui-0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7.x86_64 35/35

Installed:
kernel.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7

Updated:
NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 NetworkManager-glib.x86_64 1:0.9.9.1-2
NetworkManager-tui.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 gnutls.x86_64 0:3.1.18-9.el7_0
json-c.x86_64 0:0.11-4.el7_0 kernel-tools.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.e
kernel-tools-libs.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7 kexec-tools.x86_64 0:2.0.4-32.el7.cent
libtasn1.x86_64 0:3.3-5.el7_0 mariadb-libs.x86_64 1:5.5.37-1.el7_0
microcode_ctl.x86_64 2:2.1-7.1.el7_0.1 openssl.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3
openssl-libs.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3 selinux-policy.noarch 0:3.12.1-153.el7
selinux-policy-targeted.noarch 0:3.12.1-153.el7_0.10 tuned.noarch 0:2.3.0-11.el7_0.3
tzdata.noarch 0:2014e-1.el7_0

Complete!
Chia sẻ trên dòng thời gian của tôi